Eservice Group ®

Cổng tích hợp mọi giải pháp trên cùng một kết nối

Tầm nhìn

Vision

Vi
Trong tương lai, EService mong muốn các giải pháp công nghệ được ứng dụng rộng rãi đến với tất cả các doanh nghiệp, tổ chức vừa và nhỏ trong nước và quốc
En
In the future, EService desires to apply the technology solutions among all the national and international enterprises, organizations.
ESERVICE GROUP
CHẤT LƯỢNG DỰNG THƯƠNG HIỆU
www.eservice.vn
Reaching your goals,
exceeding your expectations
Sometimes by losing a
battle you find a new
way to win the war.
Donald Trump
Who we are
Sứ mệnh
Mission
Hệ thống phần mềm Eservice được thiết lập trên nền tảng công nghệ hiện đại, kết hợp giữa sức trẻ, tri thức và đội ngũ các nhà quản lý giàu kinh nghiệm. Với tiềm lực mạnh mẽ, EService khai thác hiệu quả mọi tiềm năng công nghệ mới, tối ưu hóa giải pháp nhằm tạo ra các sản phẩm chất lượng tốt nhất, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu ngày càng cao của xã hội.
Eservice software system is established by the associati-on of modern technology basis, combining the energetic, erdite and experienced administrators. Having powerful potential, Eservice has exploited ef fectively every technology potential, optimized solutions for creating the best quality products, fully satisfyed the increasingly high demand of the society.
Lĩnh Vực Hoạt Động
Scope of Activities
Tích hợp hệ thống
System Integration
Giải pháp
Giải pháp hạ tầng CNTT
 • - Hạ tầng mạng - truyền thông
 • - Hệ thống máy chủ và lưu trữ
 • - Cơ sở dữ liệu
 • - Ảo hoá và điện toán đám mây
 • - Giải pháp hạ tầng toàn diện trên nền Microsoft
Giải pháp an toàn thông tin
 • - Quản lý an toàn an ninh thông tin
 • - Bảo mật hạ tầng CNTT
 • - Bảo mật ứng dụng
Solutions
IT Infrastructure Solution Security
Dịch vụ tích hợp hệ thống
System Integration Services
 • - Tư vấn, thiết kế và triển khai
 • - Bảo trì, nâng cấp, tối ưu hóa hệ thống
 • - Đánh giá và kiểm thử hệ thống
 • - Giám sát và quản trị hệ thống
 • - Cơ sở dữ liệu
 • - An ninh mạng
 • - Tổng thể & chuyên sâu cho hạ tầng Microsoft
 • - Tư vấn quy trình quản lý hệ thống CNTT
 • - Consulting, designing and implementation services
 • - System maintenance, upgrading, optimizing services
 • - System evaluating and testing services
 • - System evaluating and testing services
 • - Database services
 • - Information security services
 • - Comprehensive & specialized services for Microsoft infrastructure
 • - IT System Management consulting services
Dịch vụ gia công phần mềm
Phát triển các ứng dụng di động, ứng dụng nhúng
Phát triển phần mềm theo yêu cầu của khách hàng
Software outsourcing
Embedded software, mobile application
Software development
Giải pháp & tích hợp
Giải pháp điều hành và quản trị
doanh nghiệp
 • - Quản trị nội dung doanh nghiệp (ECM)
 • - Quản lý quy trình kinh doanh (BPM)
Giải pháp kho dữ liệu (DWH),
Phân tích, Khai thác dữ liệu thông
minh (BI&A)

Giải pháp ngành Ngân hàng/Tài chính
 • - Giải pháp Quản trị rủi ro
 • - Giải pháp E-banking
 • - Giải pháp Quản lý quỹ
Tích hợp ứng dụng SOA/ESB
Giải pháp Quản lý định danh (IDM)
Giải pháp quản lý dịch vụ CNTT
 • - Giải pháp quản lý dịch vụ CNTT
 • - Giám sát ứng dụng và dịch vụ CNTT tập trung
Solution & Integration
Enterprise Management
 • - Enterprise Content Management (ECM)
 • - Business Process Management (BPM)
Data warehouse (DWH) and Business Intelligence (BI&A)
Solutions for FinancialServices Industry
 • - Risk Management Solution
 • - E-banking Solution
 • - Fund Management Solution
SOA/ESB Application Integration
Identity Management (IDM)
IT Service Management (ITSM)
 • - IT Service Management (ITSM)
 • - Application Performance Management (APM)
Điện toán đám mây
Giải pháp
 • - Giải pháp ĐTĐM tư hữu
 • - Giải pháp ĐTĐM công cộng
 • - Giải pháp ĐTĐM lai
Dịch vụ
 • - Khảo sát hiện trạng và tư vấn hệ thống CNTT
 • - Triển khai
 • - Chuyển đổi, tích hợp
 • - Đào tạo
 • - Hổ trợ và Quản trị
Cloud Computing
Cloud Solution
 • - Private cloud solutions
 • - Public cloud solutions
 • - Hybrid cloud solutions
Cloud Services
 • - Consulting and Planning
 • - Implementation
 • - Migration and IIntegration
 • - Training
 • - Support and Administration
Dịch vụ hỗ trợ khách hàng
- Bảo hành các sản phẩm do ESG cung cấp; ESG là đại lý ủy quyền của Hãng công nghệ lớn
- Cung cấp các dịch vụ bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ khẩn cấp, ngăn ngừa và khắc phục rủi ro, di dời hệ thống, cho thuê thiết bị và nhân sự CNTT
- Các dịch vụ bảo hành, bảo trì được thực hiện thông qua hệ thống tổng đài: 0868.558.777
Customerservices
- Maintenance for products supplied by ESG; ESG is the service provider of the world leading IT companies
- Provide maintenance services, technical support, urgent support, prevent and recovery risks, systems relocation, equipment rental, humanre source outsourcing
- Contact center: 0868.558.777
Mr. Đào Xuân Dũng Hiếu
Giám đốc chiến lược
Hợp Tác Quốc Tế
International Partership
 • - Tôn trọng lẫn nhau
 • - Phát triển về khoa học công nghệ,
  nâng cao tri thức
 • - Đôi bên cùng có lợi
 • - Chân thành, thủy chung
 • - Giữ gìn bản sắc văn hóa riêng và tăng cường tình hữu nghị giữa các dân tộc
 • - Mutual respect
 • - For technical & scientific development
 • - Win-win relationship
 • - Honesty & Loyalt
 • - Respect and preserve the national character, strengthen international
  friendship
Các Đối Tác CNTT Hàng Đầu
The Leading ICT Partners of ESG
 • - Lĩnh vực tích hợp hệ thống và cung cấp giải pháp, sản phẩm CNTT
 • - Lĩnh vực mạng, viễn thông, an toàn bảo mật
 • - Lĩnh vực phần mềm và dịch vụ phần mềm
 • - System integration, IT solutions and products
 • - Networking, telecom and security
 • - Software solutions & software services
Dự Án Tiêu Biểu
Featured Projects
Dự án cung cấp hệ thống “Quản Lý Bán Hàng” và “Đối soát kinh doanh trên di động” - VIETTEL TP.HCM
Project Supply “Sale Man-agement” and “Reference Control Business on mob-ile” System – VIETTEL HCMC.
EService Group cung cấp cho Viettel tại thành phố Hồ Chí Minh các giải pháp quản lý dịch vụ Internet, cáp quang Viettel, cáp HD, điện thoại cố định, sim điện thoại, thiết bị dịch vụ cho 48 cửa hàng và hệ thống kinh doanh lưu động…, nâng cao sự tương tác với khách hàng và khả năng kiểm soát nội bộ.
Eservice Group provides Viettel HCMC the Internet services, lig-htning cable, HD cable, landline and mobile phone, sim card, se-rvices equiptments management for 48 sto-res and mobile business systems,… improve the interactive to cus-tomers and the internal controlling ability.
Dự án xây dựng “Hệ thống Tiếp Nhận Và Xử Lý Các Sự Cố CNTT” và “Quản lý - báo cáo chương trình sự kiện” - MobiFone Khu vực 2
EService Group trực tiếp khảo sát, phân tích, thiết kế, sửa chữa và cài đặt, đào tạo, triển khai hệ thống mới cho toàn bộ phòng ban, đài và các đơn vị trực thuộc Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 2. Đây là một trong những dự án khẳng định vị thế cạnh tranh của ESG so với các đơn vị cùng ngành.
Project build the “Receiving and Dealing Information Technology Incidents System” and “Manage Report Event Program” – Mobifone Section 2
EService Group directly exami-ned, analyzed, designed, patch-ed and set up, trained, deployed new system for all the depar-tments, stations and units under MobiFone Services Company. This is one project that assert the competitive position of ESG with others.
Dự án cung cấp dịch vụ máy chủ - Đài phát thanh Truyền hình An Giang (ATV)
Dự án hợp tác với Đài Truyền hình An Giang xác định EService Group trở thành nhà cung cấp server chủ lực cho ATV, phục vụ việc truyền tải, lưu trữ trực tuyến các mục tin tức bản tin - video thời sự, truyền hình, phát thanh, tiếp thị quảng cáo, tin thế giới,tin trong tỉnh, chính trị - xã hội, lịch phát sóng, tiếp nhận thông tin biểu mẫu đa chiều.
Project provide dedicated servers – An Giang Radio and Television Station (ATV)
Project co-operate with ATV determined Eser-vice Group became the key dedicated servers supplier for ATV, serving transmission, online storage news, breaking news, topicality news, television shows,broadcastings, advertise vid-eos, global news, regional news, politics society, schedules, receive multidimensional form infor-mations.
Phát triển “Hệ thống Quản Lý Nhân Sự [eHR]” - Ngân hàng TMCP AnBình
EService Group trở thành nhà cung cấp phần mềm eHR kiểm soát nhân sự, củng cố sức mạnh quản trị của ABBank trên toàn quốc với hơn 160 điểm triển khai ứng dụng, bao gồm Trụ sở - Chi nhánh - Phòng giao dịch.
Develop “Human Resources Management System [eHR] – ABBank
Eservice Group became Ehr software supplier, provide the ability to control human resources, improve management power of ABBank spread outthe whole country with more than 160 units applied, include HQ – branches
Dự án “Phần mềm đo kiểm chất lượng mạng xDSL, FTTx trên thiết bị Switch-L2” - Viễn thông Lâm Đồng
EService Group tiến hành nghiên cứu và triển khai hệ thống đo đạc trực tuyến cho Viễn thông Lâm Đồng nhằm kiểm tra sức truyền tải của băng thông và băng tần, từ đó tùy chỉnh lưu lượng phù hợp với hoạt động cung cấp nhiều loại hình dịch vụ: Internet, Truyền hình, Điện thoại cố định - di động,...
Project: “xDSL, FTTx network quality measuring software on Switch devices-L2” - VNPT Lam Dong
ESG researched and deployed the online measure system in order to check the transmission capacity of the band and the bandwidth, from that the flow could be balanced adjusted for multi-product supply demand: Internet services, televis-ion services, landline phone and mobile phone services, data-tran-smission services…
Dự án cung ứng dịch vụ lưu trữ cơ sở dữ liệu - Trường đại học Tây Đô
EService Group cung cấp dịch vụ lưu trữ và đồng bộ dữ liệu cho trường Đại học Tây Đô, tạo nền tảng cơ sở dữ liệu quản lý nguồn thông tin với hơn 2000 sinh viên - giảng viên, hệ thống điểm thi, đề thi, chứng chỉ, chứng từ tuyển sinh, liên hệ…
Dự án cung cấp phần mềm Quản lý và Điều hành trực tuyến iDOC-Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cục công tác phía Nam
EService Group ký hợp đồng cung cấp toàn diện giải pháp quản lý thông tin nội bộ và điều hành trực tuyến cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Cục công tác phía Nam. Hệ thống phần mềm hỗ trợ tối đa các nghiệp vụ hành chính công, từ hoạt động lưu trữ hồ sơ văn bản đến việc gửi công văn và ký duyệt trực tuyến để ban hành các quyết định, chỉ thị…
Project supply Managem-ent and Administration On-line Software [iDoc] – Min-istry of Culture, Sports and Tourism – South Mission Office
EService Group signed a contract that all-round provide internal information
Project supply database storage services – Tay Do University
EService Group supplies data storage and sync for Tay Do University, create a data basis which manage information of more than 2000 students – teachers, scores, exams, certificates, enrollment documents, contacts…
management and online administrator so-lution for Ministry of Culture, Sports and Tourism at South Mission Office. Sof-tware system supports maximum public administration majors, from documents storage to documents sending and si-gning online to promulgate designations.
Dự án cung cấp giải pháp Quản lý Kinh doanh cho Công ty Cổ phần Hoá - Dược phẩm Mekophar
EService Group và Công ty Cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar ký hợp đồng hợp tác xây dựng hệ thống phần mềm Quản lý Kinh doanh. Theo đó, EService Group đảm trách toàn bộ quy trình tư vấn, phân tích và thiết kế giải pháp cho phòng kinh doanh nhằm tối ưu hóa nghiệp vụ và theo dõi nhanh chóng các biến động thị trường và kịp thời đưa ra quyết định kinh doanh chuẩn xác.
Dự án xây dựng bộ giải pháp “Quản lý giá” , “Thông tin khách hàng” và “Kiểm soát lộ trình” - Công ty cổ phần Phân Bón Dầu Khí Cà Mau.
EService Group cung cấp cho công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau hệ thống tổng hợp, quản lý giá hàng hóa theo từng vùng Tây Nguyên, miền Bắc, miền Trung, Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Kết nối định vị GPS, kiểm soát quản lý - cập nhật thông tin khách hàng sử dụng và theo dõi vị trí vận chuyển trên tuyến đường.
Project supply business management solution - Mekophar chemical pha-rmaceutical JSC
EService Group and Mekophar Che-mical Pharmaceutical Joint Stock Com-pany signed a contract collaborate build business management system. There fore, EServi-ce Group take charge all advisory pro-cess, analyze and design solution for bu-siness department in order to optimize majors and quickly follow the mobilize market and give exactly business decides in time.
Project build solution sui-te: “Price Management”, “Customer Information” and “Route Control” – Pe-trovietnam Camau Fertili-zer Joint Stock Company
Eservice Group supplies to Petrovi-etnam Camau Fertilizer Joint Stock Co-mpany goods price management sys-tem on specific area like the Western Highlands, the North, the Central, the South East and the South West. Con-nect GPS tracking, control – manage – update customer informat-ion and follow transport locations on the route.
Contact Us
Liên Hệ
85/4 Nguyen The Truyen,
Tan Son Nhi ward, Tan Phu district, Ho Chi Minh
Về tuyển dụng:
0901.338.777
hr@eservice.vn
Về kỹ thuật:
0984.000.092
support@eservice.vn
Về chăm sóc khách hàng:
0868.558.777
wecare@eservice.vn
© Copyright 2017 EService Group ®. All Right Reserved