0868.558.777

Đăng ký ngay để được miễn phí
15 ngày

Chính sách bảo mật

Trang chủ / Chính sách bảo mật

Các Nguyên Tắc Về Thông Tin Doanh Nghiệp Khách Hàng

Thu thập thông tin
Việc thu thập thông tin doanh nghiệp khách hàng của chúng tôi được xây dựng trên nền tảng của việc tuân thủ theo các quy định của luật pháp và các thông lệ về đạo đức kinh doanh, và chỉ nhằm mục đích để phục vụ cho việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ, và thực hiện các hoạt động kinh doanh. Chúng tôi sẽ giới hạn việc thu thập thông tin chỉ trong phạm vi liên quan đến những mục đích này.

Phương Thức Sử Dụng Thông Tin Doanh Nghiệp Khách Hàng 
Chúng tôi chỉ sử dụng hoặc cung cấp thông tin doanh nghiệp của bạn theo đúng các mục đích mà các thông tin này được thu thập, hoặc những mục đích mà bạn đã đồng ý, hoặc theo yêu cầu hoặc trong phạm vi pháp luật cho phép. 

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin doanh nghiệp của bạn với bất kỳ tổ chức, công ty nào bên ngoài Tập đoàn EService Group mà không có sự đồng ý của bạn. Tuy nhiên, EService có thể chia sẻ thông tin doanh nghiệp khách hàng với các cơ quan quản lý nhà nước (bao gồm và giới hạn ở tòa án, cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan thuế và cơ quan điều tra tội phạm).

Các thông tin doanh nghiệp của bạn sẽ được lưu giữ theo các thời hạn phù hợp với các mục đích mà nó được thu thập hoặc theo các yêu cầu của luật hoặc trong phạm vi mà pháp luật cho phép.  

Chúng tôi sẽ cố gắng để đảm bảo tính chính xác và mức độ cập nhật của các thông tin được lưu trữ theo mức độ cần thiết của các mục đích sử dụng.

Bảo Vệ Thông Tin

Chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin doanh nghiệp của bạn bằng các biện pháp thích hợp với độ nhạy cảm của từng loại thông tin nhằm để đảm bảo rằng các thông tin này sẽ không bị truy cập, tiết lộ hoặc sử dụng một cách trái phép áp dụng các phương pháp kỹ thuật, vật lý, pháp lý và tổ chức phù hợp, nhất quán với các quy định pháp luật về an toàn thông tin được áp dụng. Dù vậy, không thể đảm bảo 100 % an toàn cho việc truyền dữ liệu qua Internet hoặc hệ thống lưu trữ dữ liệu. Nếu bạn có lý do để tin rằng việc tương tác giữa bạn và chúng tôi không còn an toàn, vui lòng thông báo cho chúng tôi ngay lập tức.


Cam kết Bảo mật  
Chúng tôi cam kết rằng các thông tin và dữ liệu của doanh nghiệp khách hàng được sự kiểm soát chặt chẽ.

Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin về chính sách bảo mật và cách thức quản lý thông tin doanh nghiệp để Quý khách có thể tham khảo.

Chúng tôi sẽ cung cấp cho chủ doanh nghiệp quyền truy cập thông tin doanh nghiệp và một báo cáo mô tả quá trình lưu trữ và sử dụng thông tin doanh nghiệp phù hợp với yêu cầu hoặc trong phạm vi cho phép của pháp luật. Chủ doanh nghiệp cũng có thể xác minh tính chính xác và đầy đủ các thông tin của mình và yêu cầu được sửa đổi, nếu cần thiết.


Bước cuối cùng, bạn chỉ cần một click chuột !

Dùng thử

Thông tin website của bạn